پاسخ داده شد
0
0

سلام من داکر را روی ubuntu 16.04 نصب کردم و وضعیتش فعال است ولی هنگام اجرای فرمان زیر خطا می دهد . چه کنم ؟

دستور :       docker run –rm bigbluebutton/greenlight:v2 cat ./sample.env > .env

پیغام :

Unable to find image ‘bigbluebutton/greenlight:v2’ locally
docker: Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io on [::1]:53: read udp [::1]:33208->[::1]:53: read: connection refused.
See ‘docker run –help’.

دستور :

docker version

پیغام 

Client:
Version: 17.05.0-ce
API version: 1.29
Go version: go1.7.5
Git commit: 89658be
Built: Thu May 4 22:10:54 2017
OS/Arch: linux/amd64

Server:
Version: 17.05.0-ce
API version: 1.29 (minimum version 1.12)
Go version: go1.7.5
Git commit: 89658be
Built: Thu May 4 22:10:54 2017
OS/Arch: linux/amd64
Experimental: false

 

دستور :

systemctl is-active docker

پیغام

docker.service – Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: e
Active: active (running) since Wed 2020-03-25 13:14:33 +0430; 4 days ago
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 1412 (dockerd)
Tasks: 32
Memory: 58.1M
CPU: 21min 4.369s
CGroup: /system.slice/docker.service
├─1412 /usr/bin/dockerd -H fd://
└─2014 docker-containerd -l unix:///var/run/docker/libcontainerd/dock

Mar 30 10:02:12 bigblue dockerd[1412]: time=”2020-03-30T10:02:12.998685600+04:30
Mar 30 10:02:12 bigblue dockerd[1412]: time=”2020-03-30T10:02:12.998752900+04:30
Mar 30 10:02:13 bigblue dockerd[1412]: time=”2020-03-30T10:02:12.998806800+04:30
Mar 30 10:39:07 bigblue dockerd[1412]: time=”2020-03-30T10:39:07.642882800+04:30
Mar 30 10:39:07 bigblue dockerd[1412]: time=”2020-03-30T10:39:07.643358400+04:30
Mar 30 10:39:07 bigblue dockerd[1412]: time=”2020-03-30T10:39:07.643756800+04:30
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
lines 1-19/19 (END)

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

سلام من مشکل خودم رو متوجه شدم و با تغییر dns در سیستم لینوکس مشکل من حل شد.

در قسمت nano /etc/network/interface  باید dns-nameserver را برابر یکی از dns های شکن قرار بدهید و سپس تنظیمات شبکه را ریست کنید و سپس درست است…..   موفق باشید

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

سلام و درود

بله همانطور که عرض کردید برای دانلود ایمیج BigBlueButton لازم هست که از DNS شکن استفاده کنید تا بتوانید از DockerHub ایمیج را دانلود کنید.

موفق باشید

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتایج
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.