تفاوت پابلیش و اکسپوز پورت های کانتینر داکر – Publish vs Expose Docker Container Ports

تفاوت پابلیش و اکسپوز پورت های کانتینر داکر - Publish vs Expose Docker Container Ports
تفاوت پابلیش و اکسپوز پورت های کانتینر داکر - Publish vs Expose Docker Container Ports

ویدئو تفاوت پابلیش و اکسپوز پورت های کانتینر داکر را همین حالا در یوتوب تماشا کنید: